Now showing items 1-4 of 4

  • ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; กรแก้ว จันทภาษา; สรชัย จำเนียรดำรงการ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย กรณีศึกษายาคุมกำเนิด รายงานการวิจัยที่จัดทำในเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การใช้ยาคุมกำเนิดของไทย ภายใต้ระบบยา ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือก การจัดหา การกระจายและการใช้ยา ...
  • รัฐไทยกับนโยบายสุขภาพสตรี หนึ่งในวาระสำคัญของชาติ 

   ศันสนีย์ เรืองสอน, บรรณาธิการ; มหาวิทยาลัยมหิดล, เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; การประชุมวิชาการเรื่องรัฐไทยกับนโยบายสุขภาพสตรี หนึ่งในวาระสำคัญของชาติ (2540 : กระทรวงสาธารณสุข) (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; Mahidol University (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม1 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสังคม; Mahidol University (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)