Now showing items 1-1 of 1

    • ปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

      สมบุญ สีคำดอกแค; บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-10)
      ในหลักการให้ความคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพื่อหลักประกันในชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ถือได้ว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากการทำงาน (Work Accidents) และโรคอันเกิดจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ ...