Now showing items 1-2 of 2

  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-06)
   โดยทั่วไปการสูบบุหรี่หมายความรวมถึงการใช้ยาสูบ (tobacco) ในหลายวิธีด้วยกัน ที่แพร่หลายมากที่สุดคือ การมวนใบยาสูบด้วยกระดาษทั้งที่ทำในโรงงานหรือมวนเองที่บ้าน การสูบโดยนำยาสูบบรรจุในกล้องแล้วจุดสูบคือไปป์ (pipe) หรือเคี้ยว ...
  • ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

   สุนันทา โอศิริ; Sunantha Osiri; สุริยล คงคาสวัสดิ์; Suriyon Kongkasawad (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินผลจากการที่มีภาพเตือนบนซองบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประชากรศึกษาเป็นนิสิตชายในมหาวิทยาลัยบูรพา 120 คน อายุ 18-23 ปี คณะผุ้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายน ...