Now showing items 1-1 of 1

    • เรื่องร้ายๆ ผู้ชายพันธุ์แสบ 

      อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2548)
      เรื่องร้ายๆ ผู้ชายพันธ์แสบ งานวิจัยเชิงสารคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของพฤติกรรมชายไทย ที่ผู้เขียนได้สะท้อนภาพให้เห็นความหลากหลายของพฤติกรรมที่ชายไทยเป็นผู้กระทำและได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง ...