Now showing items 1-1 of 1

    • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547 

      พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; กลุ่มข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; อรพิน ทรัพย์ล้น; กลุ่มข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2006-04)
      อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...