Now showing items 1-5 of 5

  • การวัดสุขภาพเชิงบวก 

   พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; Pornpan Boonyarattapan; ชนินทร์ เจริญกุล; อังสนา บุญธรรม; ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การวัดสถานะสุขภาพในประเทศไทยตลอดเวลาที่ได้ดำเนินการมาที่ปรากฏอยู่ในรายงานสาธารณสุขต่างๆ จะระบุถึงสถานะสุขภาพโดยใช้ดัชนีเชิงลบทั้งสิ้น เช่น อัตราตาย สาเหตุการตาย การเจ็บป่วย ฯลฯ การวัดเชิงบวกอย่างเดียวที่ปรากฏคือ ...
  • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ: กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น 

   ดุษฎี อายุวัฒน์; Dusadee Ayuwat; ภัทระ แสนไชยสุริยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาวะสุขภาพกรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น จึงทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นขอบเขตนิยามการย้ายถิ่น แบบแผนการย้ายถิ่นของแรงงานอีสานและศึกษาประเด็นแรงย้ายถิ่นอีสานกับความยากจน ...
  • ดัชนีวัดภาวะสุขภาพ : กลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร 

   ปราโมทย์ ประสาทกุล; Pramote Prasartkul; Patama Vapattanawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ดัชนีชี้วัดสุขภาพเล่มนี้ เป็นการรวบรวมกลุ่มดัชนีพื้นฐานทางประชากร ซึ่งมีความสำคัญในการวัดภาวะสุขภาพใน 2 ลักษณะ คือ 1. นำมาสร้างเป็นดัชนีทางประชากรเพื่อชี้วัดขนาด โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2. ใช้ข้อมูลประชากรเ ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Junya Plattara-Achachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เป็นหนึ่งของการสำรวจระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุไทยในเรื่องภาวสุขภาพโดยรวม ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง ภาวะเสี่ยงด้านชีวภาพ และการรับรู้ว่าเป็นโรค ตลอดจนการรักษาและควบคุมโ ...
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ; Chanthip Intawong; Sunthorn Rheanpumikankit; Chattiwut Chamchod; Naiyana Phankote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...