Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด 

      นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; กรแก้ว จันทภาษา; สรชัย จำเนียรดำรงการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย กรณีศึกษายาคุมกำเนิด รายงานการวิจัยที่จัดทำในเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การใช้ยาคุมกำเนิดของไทย ภายใต้ระบบยา ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือก การจัดหา การกระจายและการใช้ยา ...