Now showing items 1-20 of 20

  • การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat; ชมนาด พจนามาตร์; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Chomnard Potjanamart; Susanha Yimyaem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสุขภาพ ระบบสุขภาพและพลวัตรทางการเมืองและสังคมเมืองและสังคมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อพลวัตรระบบสุขภาพภาคเหนือ ...
  • การจัดทำทิศทางและโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

   ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sriphan Tantiwet; สมหญิง พุ่มทอง; Somying Pumtong; พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; Puckwipa Suwannaprom; ศิริตรี สุทธจิตต์; Siritree Suttajit; อัญชลี จิตรักนที; Anchalee Jitraknatee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และให้การสนับสนุนทุนวิจัยรวมทั้งจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในระบบยาของประเทศและปัจจัยแวดล้อม ...
  • การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

   สมพร เมธชนัน; Somporn Mechanan; อาจิณวัชร ศักดิ์พิมานพร; มณฑิรา ศักดิ์พิมานพร; Ajinwatch Sakphimarnporn; Montira Sakpimarnporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน ในที่นี้รวมถึงสื่อและช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถเป็น “ต้นแบบ” ...
  • การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; ศุภกิจ นันทะวรการ; Suphakit Nantawarakhan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อทําความเข้าใจและพัฒนากรอบแนวคิดและกรอบการวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านพลังงานในสังคมไทย 2) เพื่อใช้ในการกําหนดแนวทางการทํางานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทางด้านพ ...
  • การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการงานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ 

   สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551-03)
   สวรส.ภาคใต้ มอ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder) ในพื้นที่ สร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ใน ...
  • คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   รายงานนี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ การจัดทำคู่มือดังกล่าวใช้การมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาคู่มือร่วมกันระหว่างนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท ...
  • จัดการความรู้ จัดการเครือข่าย : ข้อเสนอปฏิรูประบบและกลไกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 

   สุภาภรณ์ ปิติพร; Suphaporn Pitiporn; ดิสทัต โรจนาลักษณ์; กรกนก ลัธธนันท์; โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขโดยรวม และในหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรที่ทํางานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุ ...
  • นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Pattapong Kessomboon; Kamolnut Muangyim (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2549)
   ประเทศไทยมีความพร้อมหรือทุนด้านการแพทย์แผนไทยอยู่มาก นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่า เรามีเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตสมุนไพรถึงประมาณ 2,500 แห่ง เรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่มีคุณค่าต่อการผลิตถึง 140,000 ชนิด ...
  • ประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ...
  • ประเมินผลกระทบชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์; Somkiat Tangkitwanich; ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร; ธราธร รัตนนฤมิตศร; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เอกสารชุดนี้เป็นการประเมินชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้แก่ ชุดโครงการปฏิรูประบบสุขภาพ ชุดโครงการส่งเสริมการวิจัยระดับพื้นที่ ชุดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสร้า ...
  • ประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์; Somkiat Tangkitwanich; ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร; ธราธร รัตนนฤมิตศร; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Develoment Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   รายงานการศึกษานี้เป็นการประเมินผลงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกอบด้วย การประเมินผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสวรส. การประเมินการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการและจุดอ่อนจุดแข็งของสวรส. ...
  • พลวัตของระบบสุขภาพไทยกับพันธกิจของสวรส.ในอนาคต 

   อุทัย ดุลยเกษม; Uthai Dulyakasem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ด้วยคํานิยามเกี่ยวกับ "ระบบสุขภาพ" (Health System) ไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ในที่นี้ใช้คําว่า "ระบบสุขภาพ" ในความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การส่งเสริม (Promote) ป้องกัน (prevent) รักษา (Curing) ...
  • พันธกิจ สวรส ในการตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคต พ.ศ.2548-2552 

   ฉัตรวรัญ องคสิงห์; Chatwarun Ongkasing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวคิดพันธกิจสำหรับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในอนาคตในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2548-2552) เพื่อนำผลที่ได้มาเสนอเป็นกรอบทางเลือกเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการ ...
  • ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก 

   สุนันทา โอศิริ; Sunanta Osiri; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ปวีณา มีประดิษฐ์; อรพิน ทองดี; ปิยะชนก บุปผาชาติ; พัชนี สุวรรณศรี; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rateewan Onratsamee; Phaweena Meephradit; Orapin Thongdee; Piyachanok Buphachat; Pacharee Suwansri; Saksit Kulawong; Rajarudee Chotikawin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพ ...
  • รายงานการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; กระทรวงสาธารณสุข. คณะกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร (2551-12-04)
   1. หลักการและเหตุผล ระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านโครงสร้างและระบบงาน จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมขององค์กรร่วมด้วย จึงจะก่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแบบแผนปฏิบัติที่สืบมายาวนาน และต้องสร้างสรรค์วัฒนธรร ...
  • รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   สุภาวดี ถิระพานิช; Supavadee Thirapanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนํา ที่มาของการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อทําให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหน้า บทที่ 2 การสนับสนุ ...
  • รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย 

   สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ; Suttilak Smitasiri; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; สุพัตรา อติโพธิ; Prasit Leerapan; S. Atibodhi; คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ในปัจจุบันรัฐเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและเป็นโอกาสในการสร้างสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงสร้างของระบบวิจัยสุขภ ...
  • แผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
  • แผนดำเนินงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน (ระยะที่ 2) 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; ชรรินชร เสถียร; Chararinchon Satian; อริสา สุมามาลย์; Arisa Sumamal; ธิดา โสตถิโยธิน; Tida Sottiyotin; ภค หว่านพืช; Phakha Whanpuch; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
   แผนดำเนินงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีเป้าหมายการทำงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างระบบและกลไกที่เน้นให้เกิดสังคมที่เสมอภาคทางโอกาส โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มในสังคมที่เสียเปรียบ ด้อยโอกาสห ...
  • โครงสร้างทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในอนาคต 

   แสวง บุญเฉลิมวิภาศ; Sawaeng Bunchaloemwipat; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอนก ยมจินดา; สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ; Banchoet Singkaneti; Anaek Yomchinda; Somsak Nawtrakulpisut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 แต่หลังจากที่ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวมาเป็นเวลา 12 ปี ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขหลายประการ ดังนั้น ...