Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต 

   กัญญดา ประจุศิลป; อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต 2) ศึกษาปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต และ3) ...
  • การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Prachusin; อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; Anuchai Theerarueangchaisri; Areewan Uatanee; Anirut Satimuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต (2) ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต และ (3) ศึกษาความพึงพอใ ...