Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการศึกษากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

      สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (วิทยาลัยสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2002)
      การจัดสมัชชาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ อันเป็นกระบวนการให้ประชาชนทั่วไปมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทยตามแนวคิด ...