Now showing items 1-1 of 1

    • วัณโรคในเด็กนักเรียน 

      ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์; Piyarat Suntarattiwong; เกศสิรี กรสิทธิกุล; Katesiree Kornsitthikul; ประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา; Pra-on Supradish; พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์; Pugpen Sirikutt; เอนก มุ่งอ้อมกลาง; Anek Mungaomklang; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; ผลิน กมลวัทน์; Phalin Kamolwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
      บทนำ ประเทศไทยมีการประมาณการอุบัติการณ์ของโรควัณโรคในประชากรสูงติดอันดับ 1 ใน 30 ของโลก มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคปอดในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและวัยรุ่น ซึ่งเมื่อมีการรวมตัวกันมีความเสี่ยงที่วัณโรคจะแพร่กระจาย ภาวะติดเชื้อ ...