Now showing items 1-1 of 1

    • เด็กพันธ์ใหม่วัย x : click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุคปี 2000 

      อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      ปัญหาเด็กและเยาวชนควรถูกหยิบยกมาศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อให้เข้าใจกับพฤติกรรม วิถีชีวิตของเยาวชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับฐานคติและวิธีปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ในสังคมไทย ให้สามารถร่วมชีวิตกับเด็กและเยาวชนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ...