Now showing items 1-1 of 1

    • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านสถานการณ์บริการภาคประชาชน 

      รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; รวมพร คงกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
      การทบทวนการวิจัยการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคประชาชน ในช่วง พ.ศ. 2545 -2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 17 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุข ...