Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนายาแอนติบอดีต้นแบบต่อ PD-1 เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด 

      ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trairak Pisitkun; ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์; Nattiya Hirankarn; ชาติกร บุญไกร; Chatikorn Boonkrai; ทศพล วงศ์ทางประเสริฐ; Tossapon Wongtangprasert; ธนปติ ผาคำ; Tanapati Phakham; ฑิตยา อุดมสรรพ์; Thittaya Audomsun; ชฎาพร อรรถกิจบัญชา; Chadaporn Attakitbancha; พิจิตรา แซ่เล้า; Pijitra Saelao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
      โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักในประเทศไทย ซึ่งวิธีการรักษาหลักของโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการใช้ฮอร์โมนแล้ว ยังมีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ...