Now showing items 1-1 of 1

    • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

      ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...