Now showing items 1-4 of 4

  • CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Ernst Tenambergen (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเดิมเป็นบทบาทที่ใช้ในนามของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ฐานะที่เป็นองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำใหม่ในความหมา ...
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management) 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   การรวบรวมประสบการณ์และบทเรียนที่เกิดขึ้นเรื่อง การบริหารจัดการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit: PCU) หรือสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นผลที่มาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างคนทำงาน PCU เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานว่ ...
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   การสาธารณสุขในเขตเมือง เป็นโจทย์ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการสาธารณสุขในเขตชนบท แม้ว่าส่วนใหญ่การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP : Contracted Unit for Primary care) ในเขตเมืองในขอบข่ายของกระทรวงสาธ ...
  • โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   Institue of Community Based Health Care Reseach and Development; สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ผ่านกลไกลการสนับส ...