Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

      ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการและเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล กระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลประสบผลสำเร็จและปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด ...