Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการและเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล กระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลประสบผลสำเร็จและปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด ...
  • คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล 

   กาญจนา ปานุราช; สุรีย์ วงศ์ปิยชน; อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมอนามัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   องค์ความรู้ในเอกสารฉบับนี้เกิดจากการค้นคว้านและถอดบทเรียนจากกิจกรรมพัฒนาอาหารปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต้นแบบ และพบว่ากิจกรรมพัฒนาดังกล่าวช่วยให้เกิดการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลที่สามารถปฏิบัติได้จริง จนสามารถนำมาเ ...