Now showing items 1-1 of 1

    • การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร 

      นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; วิชิต เปานิล; สมภพ ประธานธุรารักษ์; วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
      บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-สมุนไพร โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge management) ...