Now showing items 1-1 of 1

    • เหมืองแร่โพแทช : ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกมองข้าม 

      สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์; Santipap Siriwattanapibul; สมพร เพ็งค่ำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      เอกสารเรื่อง เหมืองแร่โพแทช : ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกมองข้าม เล่มนี้ จำทำขึ้นเพื่อประกอบเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคอีสาน ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2546 ณ ...