Now showing items 1-1 of 1

    • การติดตามผู้ปกครองของเด็กในโครงการวิจัยระยะยาว อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

      สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล; Pongpan Thanormsrimongkol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การติดตามระยะยาวเพื่อศึกษาอุบัติการการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโรงพยาบาลชุมชนยังเป็นเรื่องที่ใหม่และเท่าที่ทราบไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรในการทำงานมากและใช้เวลาที่ยาวนาน ...