Now showing items 1-3 of 3

  • เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Bantoon Setthasiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • เกษตรกรรมและการใช้สารเคมีการเกษตร 

   นวลศรี ทยาพัชร; Nuansri Thayapat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  • เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย 

   นนท์ นุชหมอน (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2013)
   ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบไป อย่างมากด้วยแรงผลักดันทั้งจากผู้บริโภคในสังคมสมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพและความ ...