Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับความรุนแรง 

      อภิญญา เวชยชัย; Apinya Wechayachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิด ภาพรวมของรูปแบบและระบบการจัดการ สวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งเด็กที่ถูกกระทำและเด็กที่เป็นผู้กระทำ ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ การสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม ...