Now showing items 1-1 of 1

    • สุขภาพจิตประชากรอายุ 15-59 ปี อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

      ปวิตร วณิชชานนท์; Pawit Vanichanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      สถิติประชาชนอายุ 15-59 ปี ไปรับบริการที่โรงพยาบาลละงู เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดย พ.ศ.2547, 2548 และ 2549 มีอัตรา 3,219.54, 3,538.6 และ 4,625.00 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและจากการฆ่า ...