Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนค่าความชุกของการสูญเสียสายตาโดยใช้ภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางเป็นตัวชี้วัด 

   กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง; รัตน์สีดา สายทอง; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; วัฒนีย์ เย็นจิตร; Kamontip Maiwongtamrong; Ratsida Saithong; Kanitta Bundhamcharoen; Watanee Jenchitr (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาทบทวนค่าความชุกของการสูญเสียสายตาโดยแบ่งระดับความรุนแรงตามตัวชี้วัดคือภาวะตาบอดและสายตาเลือนราง ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระดับประเทศในคนไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ จำนวน ๓ ...
  • สภาวะตาบอด ตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเด็กไทย ปี พ.ศ. 2549-2550 

   ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นสาเหตุสำคัญและเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรเด็กไทยอายุ 1 ถึง 14 ปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ ...