Now showing items 1-1 of 1

    • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน 

      สุนีย์ มัลลิกะมาลย์; Sunee Mullikamal; นันทพล กาญจนวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชนปัญหาขยะนำมาซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัย ความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพที่ดีของประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนเกิ ...