Now showing items 1-1 of 1

    • ชายรักชาย 

      สุพร เกิดสว่าง; Suporn Koetsawang (สามเจริญพาณิชย์, 2546)
      หนังสือเรื่อง ชายรักชาย เล่มนี้ สำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้สังคมเข้าใจชาย รักร่วมเพศ หรือ ชายรักชาย รวมทั้งให้ชายรักร่วมเพศเองเข้าใจตนเองดีขึ้น เพื่อให้สังคมเปลี่ยนจากสังคม Homophobia เป็นสังคมที่เข้าใจและยอมรับชายรักร่วมเพศ ...