Now showing items 1-3 of 3

  • ความรู้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการกำหนดนโยบายด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาความรู้ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีในการกำหนดนโยบายด้านสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสังคมไทย ไม่ได้มุ่งเน้นความรู้ที่จําเป็นสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจในระดับนโยบายเพียงเท่านั้น แต่จะขยายมิติควา ...
  • พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. ของประชาชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

   ประพันธ์ สุนทรปกาสิต; Prapant Soontornpagasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาเพื่อหาความรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย 6 อ. สร้างสุขภาพ ใช้เครื่องมือที่ศึกษาแบบสัมภาษณ์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ค่าความเชื่อมั่น 0.70) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา และสถิตินุมาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเ ...
  • องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย 

   อรุณพร อิฐรัตน์; Arunporn Ittharat; รักษ์เกียรติ จิรันธร; ปราณี รัตนสุวรรณ; ทิพธิดา ธารสิริโรจน์; ธิดา โสตถิโยธิน; Rugkeart Chirunthorn; Pranee Rattanasuwan; Thipthida Tarnsiriroj; Thida Sodtiyothin; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเรื่อง องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์การใช้สมุนไพรใน ...