Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์ 

   ยุทธนา ศิลปรัสมี; Yuttana Sinlapratsamee; ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ; วิไลวรณ พุทธพฤกษ์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบปัญหาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเป็นพิษและอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ พบชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคพิษสารหนู ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ...
  • การประเมินการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ 

   อภิรดี แซ่ลิ่ม; Aptradee Saelim; มะเพาซิส ดือราวี; วิชาญ นิ่งน้อย; Mapaosis Duerawee; Wichan Ningnoi (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำต่อคนและต่อครัวเรือน เพื่อประเมินความเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำประปา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ การใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคของประชาชนในพื้นที่ตำบล ...
  • ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้ 

   วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; Wirat Eungpoonsawat; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; Jaranya Hunsrisakhun; Samerchit Pongpaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, [2546])
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการทันตกรรม โดยใช้บัตรทอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ความเข้าใจ ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ 30 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้บริการทางทันตกรรม ...