Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwankit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      เหตุการณ์ก่อการร้าย 4 มกราคม 2547 โดยเริ่มจากการปล้นปืนค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ความรุนแรงย ...