Now showing items 1-1 of 1

    • โปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย 

      ปวีณา มีประดิษฐ์; Parvena Meepradit; โกเมศ อัมพวัน; Komate Amphawan; พิจิตรา ปฏิพัตร; Pichitra Patipat; ทิพรัตน์ นาคมอญ; Pichitra Patipat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย รูปแบบของการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การกำหนดมาตรการในการยืนทำงานอย่างปลอดภัย การสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความป ...