Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการพัฒนาระบบการเผ้าระวังสิ่งคุกคามทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Siriratanapryeuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      การศึกษาวิจัยในโครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสิ่งคุกคามทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาเริ่มแรกในโครงการศึกษาวิจัยระยะยาวเรื่อง โครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นโครงการใ ...