Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาธิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ จัดทำหรือสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ...
  • การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์; มานวิภา อินทรทัต; พิสิฐ ศุกรียพงศ์; อุ่นกัง แซ่ลิ้ม; พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
   งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด” ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มอบให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค ...