Now showing items 1-20 of 23

  • BioNet Vaccine Manufacturing Plant and R&D Centre : Fully-Integrated Vaccine Company 

   Vitoon Vonghangool; วิฑูรย์ วงศ์หาญกุล (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   BioNet Vaccine Manufacturing Plant and R&D Centre : Fully-Integrated Vaccine Company by Vitoon Vonghangool in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. ...
  • How financing and payment mechanism influence drug use 

   Khunjira Udomaksorn; กุลจิรา อุดมอักษร (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   How financing and payment mechanism influence drug use by Khunjira Udomaksorn in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World ...
  • The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access 

   Jittima Srithaporn; จิตติมา ศรีถาพร (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access by Jittima Srithaporn in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...
  • Public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in Thailand 

   Thailand Innovative Administration Consultancy Institute (s.n.], 1997)
   The project on public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in ThailandThe civil service system is an important mechanism for national ...
  • TRIPs plus provision to ensure access to medicine: challenge or obstacle? 

   Correa, Carlos Maria (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   TRIPs plus provision to ensure access to medicine: challenge or obstacle? by Carlos Maria Correa in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...
  • กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์; Tippawan Lorsuwannarat; สันติชัย อินทรอ่อน; สุขยืน เทพทอง; Suntichai Inthornon; Sookyuen Tepthong (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547)
   รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยนำแนวความคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิค TOWS Martix มาใช้ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาได้เสนอกลยุทธ์ 4 ทางเลือก คือ ...
  • การกระจายอำนาจด้านงบประมาณและเงินบำรุงเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ในระดับจังหวัด 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข 

   ไพโรจน์ ภัทรนรากุล; Pairote Pathranarakul; ทัศนีย์ ขันติยาภรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายและการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และระบบบริหารภาครัฐด้านการจัดการสาธารณสุข และเพื่อกำห ...
  • การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการดำเนินงาน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.): กรณีศึกษา พชอ. 4 แห่ง 

   นุชนาฏ หวนนากลาง; Nuchanad Hounnaklang; พรพจน์ ศรีดัน; Pornpod Sridan; อรอุมา ซองรัมย์; Onuma Zongram; พิชญา สุรพลชัย; Pichaya Surapolchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.): กรณีศึกษา พชอ. 4 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) การดำเนินงานก ...
  • การประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2563 - 2564 (รายงานวิจัย) 

   พงศธร พอกเพิ่มดี; Pongsadhorn Pokpermdee; วิวัฒน์ โรจนพิทยากร; Wiwat Rojanapithayakorn; เดือนเพ็ญ โยเฮือง; Duanpen Yohuang; จุฬาพร กระเทศ; Juraporn Krates; นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข; Nardanong Charoensuntisuk; ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan; ปุณณิภา คงสืบ; Punnipa Kongsueb; ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์; Pavinee Tanakitpiboon; โศรดากรณ์ พิมลา; Soradakorn Phimla; กฤติยา สุขพัฒนากุล; Krittiya Sukpatthanakul; ณัฐนรี ขิงจัตุรัส; Natnaree Khingchatturat; วันวิสา เพ็ญสุริยะ; Wanwisa Pensuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง การพัฒนาอุตส ...
   Tags:
  • การประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2563 - 2564 (เอกสารเผยแพร่) 

   พงศธร พอกเพิ่มดี; Pongsadhorn Pokpermdee; วิวัฒน์ โรจนพิทยากร; Wiwat Rojanapithayakorn; เดือนเพ็ญ โยเฮือง; Duanpen Yohuang; จุฬาพร กระเทศ; Juraporn Krates; นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข; Nardanong Charoensuntisuk; ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan; ปุณณิภา คงสืบ; Punnipa Kongsueb; ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์; Pavinee Tanakitpiboon; โศรดากรณ์ พิมลา; Soradakorn Phimla; กฤติยา สุขพัฒนากุล; Krittiya Sukpatthanakul; ณัฐนรี ขิงจัตุรัส; Natnaree Khingchatturat; วันวิสา เพ็ญสุริยะ; Wanwisa Pensuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง การพัฒนาอุตส ...
  • การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; กรรณิการ์ ดาโลดม; Kannika Dalodom; ศิริกาญจน์ ศิริอินต๊ะ; Sirikarn Siriinta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   ในภาพรวมสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทยในช่วง 10 ปี ที่มีการดำเนินการนโยบายพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง (2554-2564) แต่ยังพบหลายปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพและข้อมูลผลล ...
  • การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์จำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; จิรวิชญ์ ยาดี; Jirawit Yadee; ชุติมา คำดี; Chutima Kumdee; อรพรรณ อ่อนจร; Orapan Onjon; กมลวรรณ เขียวนิล; Kamonwan Kiewnin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-04)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระบบการบริหารจัดการระดับประเทศของไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้นำนโยบายการประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ ...
  • การศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่อการพัฒนางานสาธารณสุข ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี 

   Unknown author (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, 2540)
   การศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานสาธารณสุข ระดับตำบล จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระดับตำบล รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2539 ...
  • การศึกษาเพื่อวิเคราะห์นโยบายและพัฒนาแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารงานสาธารณสุขสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 

   สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   การศึกษาเพื่อวิเคราะห์นโยบายและพัฒนาแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารงานสาธารณสุขสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการบร ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; วรรณวลี คชสวัสดิ์; Wanwalee Kochasawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03)
   การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความบกพร่องและความพิการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาหรือข้ ...
  • การให้ความรู้และผลักดันนโยบายสาธารณะเมืองเชียงใหม่ 

   ดวงจันทร์ อาภาวัชรุฒม์ เจริญเมือง; Duongchan Arpavatjrut Chareonmuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และกระตุ้นให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะที่ตนเห็นว่าน่าจะได้รับการแก้ไข ผ่านผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนต ...
  • บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข 

   พรเทพ ศิริวนารังสรรค์; Porntep Siriwanarangsan; อำนวย กาจีนะ; อรสา โฆวินทะ; สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม; กรรณิกา เรืองเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากร ...
  • ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ชูชัย ศุภวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต; สุภกร บัวสาย; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)