Now showing items 1-2 of 2

  • พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ชาติชาย มุกสง; Komatra Chuengsatiansup; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวบบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลายเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ ได้แก่ (1) สถานะขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย วาระการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต โดย นิธิ ...
  • สถานะและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   ชาติชาย มุกสง; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   สิ่งที่ขาดหายไปในการแพทย์และสาธารณสุขไทย แต่ทุกคนจะไม่ค่อยรู้สึกก็คือ มิติทางประวัติศาสตร์ เนื่องเพราะสังคมไทยยังขาดการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการแพทย์และสาธารณสุขในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจอยู่มาก การแพทย์และการสาธ ...