Now showing items 1-4 of 4

  • การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

   อะเคื้อ อุณหเลขกะ; Akeau Unahalekhaka (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานขอ ...
  • ปัจจัยต่อผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

   พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์; Pattanapong Wongkalasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาหายผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ในช่วงเดือนตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ...
  • วัณโรคในเด็กนักเรียน 

   ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์; Piyarat Suntarattiwong; เกศสิรี กรสิทธิกุล; Katesiree Kornsitthikul; ประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา; Pra-on Supradish; พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์; Pugpen Sirikutt; เอนก มุ่งอ้อมกลาง; Anek Mungaomklang; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; ผลิน กมลวัทน์; Phalin Kamolwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   บทนำ ประเทศไทยมีการประมาณการอุบัติการณ์ของโรควัณโรคในประชากรสูงติดอันดับ 1 ใน 30 ของโลก มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคปอดในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและวัยรุ่น ซึ่งเมื่อมีการรวมตัวกันมีความเสี่ยงที่วัณโรคจะแพร่กระจาย ภาวะติดเชื้อ ...
  • แนวทางป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

   อะเคื้อ อุณหเลขกะ; Akeau Unahalekhaka (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ให้ได้รับยาต้านวัณโรคอย่างถูกต้องตามแผนการรักษามีความสำคัญต่อการหายขาดจากวัณโรคและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากไม่สามารถรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ...