Now showing items 1-2 of 2

  • การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   ทวีศักดิ์ นพเกษร (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  • คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   รายงานนี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ การจัดทำคู่มือดังกล่าวใช้การมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาคู่มือร่วมกันระหว่างนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท ...