Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม 

      สุพัฒน์ สมจิตรสกุล; Supat Somchirtsakul; พรรณทิวา สมจิตรสกุล; ทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์; กรรณิการ์ รัชอินทร์; มติกา สุนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
      การพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวาน ในโรงพยาบาลปลาปากสามารถให้บริการได้สอดคล้อง ...