Now showing items 1-2 of 2

  • ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Chudchawal Juntarawijit; Akeau Unahalekhaka; Yuwayong Juntarawijit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   โรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า การศึกษานี้เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางก ...
  • สถานการณ์วัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548-2550 

   สมบัติ ธนานุภาพไพศาล; Sombat Thananuparppaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาสถานการณ์และวิทยาการระบาดของวัณโรค จากระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการของโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2548-2550 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ...