Now showing items 1-4 of 4

  • การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4394
  • กินดี ยูดี 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-04-01)
   Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ ข้าวของต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกล ...
  • คู่มือบ้านใจดี : บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน 

   สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ (สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557)
   สังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้เติบโต และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ สำหรับ "การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design)" จึงเป็นเครื่อง ...
  • อยู่ดีดี 

   พลอย กษมา แย้มดี; ยศวดี สนธิไชย (ตาแสง Studio, 2559-01)
   วารสารอยู่ดีดี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design : UD) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างงานที่เกิดจากการแชร์ความรู้จากภาคีและเครือข่ายต่างๆ จากเวิร์คช็อฟ สุนทรยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน ...