Now showing items 1-4 of 4

  • Global Warming: An Australian Perspective 

   Toussaint,L.F. (Health Systems Research Institute, 2009-09)
   There is already an abundance of publications on climate change and global warming. Most, but not all, support the theory that carbon dioxide emissions are the prime cause. There is anecdotal and some scientific evidence ...
  • ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ 

   สมชัย บวรกิตติ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
  • ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช 

   สายชล เกตุษา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อจุลชีพก่อโรคในคน 

   ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; Chanvit Treeputtarat; จันทพงษ์ วะสี; Chantaphong Wasi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-03)
   ภาวะโลกร้อนเกิดจากการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจากสารกลุ่มฆลอโรฟลูออโรคาร์บอนและเกิดจากภาวะเรือนกระจกจากการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ มีเธน และไนตรัสออกไซค์ การเปลี่ยนแปลงนี้พบในเวลา 150 ปีที่ผ่านมา และพบสูงขึ้นมากในระยะ ...