Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ปิยะดา ประเสริฐสม; ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ; ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
   เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของตนเองตามสถานการณ์และความสนใจของพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอ ระดับศูนย์สุขภาพชุมชน ...
  • นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; จันทนา พัฒนเภสัช; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; วันทนีย์ กุลเพ็ง; จันทนา อึ้งชูศักดิ์; ปิยะดา ประเสริฐสม; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2552-06)