Now showing items 1-1 of 1

    • การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย 

      กัลยา อโณทยานนท์; พัฒนารี ล้วนรัตนากร; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2545)
      เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าทัศนคติของประชาชนต่อการบริจาคอวัยวะส่งผลต่อจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการบริจาคอวัยวะโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นและผ ...