Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทของแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 

      กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; อำนาจ ศรีรัตนบัลล์; จินดา ตั้งรวมทรัพย์; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; จารุวรรณ ธาดาเดช (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2548)
      การส่งเสริมสุขภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ในขณะที่ยังคงขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทของแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพ ...