Now showing items 22-22 of 22

    • แนวทางการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคโดยรวม 

      บัณฑิต ศรไพศาล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2547-09)
      อันที่จริงการปรับภาษีสุรามีมาโดยตลอดตามการพัฒนาของประเทศ แต่เป็นไปเพื่อการสร้างรายได้ให้กับรัฐคือมีการปรับอัตราขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การพูดคุยเรื่องการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคเพื่อสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรว ...