Now showing items 21-22 of 22

  • การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุติวิกฤตปัญหาสุราด้วยกฎหมาย 

   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   การประชุมวิชาการสุราระดับชาติถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรวบรวมข้อมูล การจัดทำเป็นเอกสารและการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจปัญหาและการดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาจากก ...
  • สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; มานพ คณะโต; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; นพดล กรรณิกา; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; อุษณีย์ พึ่งปาน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11-20)
   โครงการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการจำนวนประชากรที่เคยใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรค บุหรี่ และเครื่อง ...