Now showing items 1-6 of 6

  • ทำไมต้องควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง 

   บัณฑิต ศรไพศาล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550-02)
   เอกสารวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเหตุผลประกอบการพิจารณาว่าจำเป็นต้องควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงหรือไม่
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ดวงกมล ไชยพุทธ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; ดารินทร์ กำแพงเพชร; พสิษฐ์ วินยางค์กูล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2549-12)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; วิภาดา อันล้ำเลิศ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2009-11)
  • แนวทางการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคโดยรวม 

   บัณฑิต ศรไพศาล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2547-09)
   อันที่จริงการปรับภาษีสุรามีมาโดยตลอดตามการพัฒนาของประเทศ แต่เป็นไปเพื่อการสร้างรายได้ให้กับรัฐคือมีการปรับอัตราขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การพูดคุยเรื่องการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคเพื่อสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรว ...