Now showing items 21-22 of 22

  • สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2550 

   อภินันท์ อร่ามรัตน์; มานพ คณะโต; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; นพดล กรรณิกา; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; อุษณีย์ พึ่งปาน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11-20)
   โครงการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการจำนวนประชากรที่เคยใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรค บุหรี่ และเครื่อง ...
  • แนวทางการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคโดยรวม 

   บัณฑิต ศรไพศาล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2547-09)
   อันที่จริงการปรับภาษีสุรามีมาโดยตลอดตามการพัฒนาของประเทศ แต่เป็นไปเพื่อการสร้างรายได้ให้กับรัฐคือมีการปรับอัตราขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การพูดคุยเรื่องการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดการบริโภคเพื่อสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรว ...