Now showing items 1-1 of 1

    • Alcoholism alcoholisten 

      ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ยศ ตีระวัฒนานนท์; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; ชัฏสรวง หลวงพล (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551)
      เยาวชนชอบดูแลอ่านหนังสือการ์ตูน ดังจะเห็นได้ว่าหนังสือการ์ตูนทั้งของไทยและเทศขายดิบขายดี การ์ตูนจึงเป็นสื่อที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าถึงความคิดและจิตใจของเยาวชนได้ หนังสือการ์ตูนเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือทางสังคมที่สำคัญ ...