Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม 

      ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; วัชรา ริ้วไพบูลย์; มานัส โพธาภรณ์; จำรูญ ตั้งกีรติชัย; ชนิดา กาญจนลาภ; ศิตาพร ยังคง; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2552-06)
      Hearing loss leads to a loss of communication though speech with most people and an inability to develop social relationships with other people. This leads to an acceptance of a lower standard of quality of life. Parents ...